Tag archive for ‘danh sach 49 nguoi bo phieu tin nhiem’
By Tintucz On Wednesday, May 15th, 2013
0 Comments

Chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh lãnh đạo cấp cao

49 chức danh chủ chốt sẽ đồng loạt được lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín trong kỳ họp Quốc hội diễn ra từ đầu tuần tới. > Đã bỏ phiếu tín nhiệm, ...


Nhật Hàn